fbpx

Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług w GKW Fitness & Gym Klubie firmy GKW sp. z o.o. z siedzibą w Stęszewie przy ulicy 28 Grudnia 41, 62-060 Stęszew wpisanej

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000616144, NIP 7773262533, kapitał zakładowy 65000 zł są regulaminem

w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określają prawa oraz obowiązki osób (zwanych dalej Członkami Klubu ) korzystających z Fitness Klubu przy ul. Powstańców WLKP 49

w Stęszewie (zwanym dalej Klubem).

Postanowienia ogólne

 1. Informacje o godzinach otwarcia Klubu są udostępnione w serwisie internetowym  www.gkwfitness.pl oraz na terenie Klubu. Klub zastrzega sobie prawo do zmian godzin jego otwarcia.
 2. Podczas korzystania z usług i urządzeń Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także regulaminów poszczególnych stref, instrukcji korzystania z urządzeń, wszelkich informacji na nich zamieszczonych oraz wskazówek trenerów i personelu Klubu. 
 3. Jeśli Członek Klubu nie ma pewności, jak w prawidłowy sposób korzystać z urządzeń Klubu – ma obowiązek, przed skorzystaniem z urządzenia, uzyskać wskazówki trenera lub personelu Klubu.
 4. Jeśli Członek Klubu stwierdzi, że urządzenie jest uszkodzone ma obowiązek powstrzymać się od korzystania z urządzenia oraz niezwłocznie powiadomić trenera lub personel Klubu o uszkodzeniu.
 5. Każdemu Członkowi Klubu przysługuje możliwość korzystania z odpłatnej opcji treningu indywidualnego, innych zabiegów terapeutycznych oraz porad dietetycznych prowadzonych wyłącznie przez osoby wskazane przez Klub
 6. Wszystkie rzeczy wydane przez Klub, a używane przez Członków Klubu są własnością Klubu i podlegają zwrotowi. Nie dopuszcza się wynoszenia rzeczy stanowiących własność Klubu poza jego teren.
 7. Po przyjściu do Klubu należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający
  do korzystania z usług Klubu, aby zamknąć szafkę klubowicz musi posiadać kłódkę (można posiadać własną kłódkę lub zakupić w recepcji klubu). Jeżeli w danym dniu
  po zamknięciu Klubu w jakiejkolwiek szafce pozostanie zamknięta kłódka, kłódka
  ta zostanie przecięta. Zawartość szafki przez okres 1 miesiąca będzie znajdować
  się w Recepcji. Po upływie jednego miesiąca zawartość szafki może zostać usunięta
  z terenu Klubu. Klub nie zwraca równowartości pozostawionych przez członka Klubu zamkniętych kłódek, które na skutek pozostawienia zostały zniszczone.  
 8. W dniach ustawowo wolnych od pracy, Klub zastrzega sobie możliwość nieudostępnienia pomieszczeń i usług Klubu jego Członkom.
 9. Klub może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia remontów lub zabiegów sanitarnych, a także usunięcia awarii. O planowanych zamknięciach Członkowie Klubu zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem (w dowolnej formie, w tym również przez opublikowanie informacji na stronie internetowej Klubu lub w portalu społecznościowym). 
 10. Klub ma prawo do rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia zajęć grupowych
  po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Klubu w dowolnej formie.
 11. Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu Klubu.
 12. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również stosowania środków dopingujących
  i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających.
 13. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie w sposób odpowiedni, tak by nie przeszkadzać innym Członkom Klubu. 
 14. Członkowie Klubu zobowiązani są do poszanowania ogólnie przyjętych norm uprzejmego zachowania. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone i może stanowić przyczynę wyproszenia Członka Klubu przez personel Klubu.
 15. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo – rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.
 16. Członkowie Klubu, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa
  na ich zdolności umysłowe lub fizyczne nie mają prawa uczestniczyć w ćwiczeniach, zajęciach a także korzystać z urządzeń i usług Klubu.
 17. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć oświadczenie lekarskie.
 18. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka Klubu wywołanego nadmiernym obciążeniem w trakcie ćwiczeń. Członek Klubu zobowiązany jest do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia
  i aktualnej kondycji fizycznej.
 19. Klub jest uprawniony do fotografowania obiektu dla celów reklamowych
  i promocyjnych usług i produktów Klubu, w tym również niezamierzonego utrwalania wizerunku Członka Klubu i ile ww. działanie nie narusza ich praw i wolności.
 20. Członek klubu akceptując Regulamin oraz z momentem rozpoczęcia korzystania z usług Klubu wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Klub wszelkich dokumentów przedstawiających jego wizerunek (zdjęcia, filmy) w celach upublicznienia tych dokumentów w takich mediach jak Internet, prasa, telewizja
 21. Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu. Wszelkie skargi i reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio na recepcji Klubu. 
 22. Klub zastrzega sobie prawo prowadzenia treningów personalnych tylko i wyłącznie przez pracowników lub współpracowników Klubu.
 23. Zmiana Regulaminu następuje poprzez wywieszenie nowej jego treści w widocznym miejscu na terenie klubu lub na stronie internetowej klubu.

Członkostwo*

 1. Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia w recepcji lub online jednorazowego wejścia, karnetu terminowego lub członkostwa na czas nieokreślony (bezterminowy) – zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
 2. Członek klubu upoważniony jest do korzystania z usług Klubu w zakresie wykupionego rodzaju członkostwa.
 3. Każdego nowego klienta obowiązuje jednorazowa opłata członkowska w wysokości
  29 zł (nie dotyczy umów 12-miesięcznych);
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności karnetów:
  • gotówka – w siedzibie Klubu;
  • elektroniczny przelew bankowy – płatność w tym zakresie dokonywana jest za pośrednictwem partnera rozliczeniowego Klubu tj. operatora płatności Przelewy24 lub Espargo;
  • Karty płatnicze – za pośrednictwem partnera Klubu wskazanego w pkt b) powyżej.
 5. Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubrania
  w szafce. Klub nie odpowiada za żadne rzeczy należące do Członka Klubu znajdujące się poza zamkniętą szafką. Klub nie odpowiada za żadne rzeczy należące do Członka Klubu znajdujące się w szafce, która nie została zamknięta przez Członka Klubu. 
 6. Klub zastrzega sobie prawo do kontrolowania karnetów wraz z innymi dokumentami
  ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość osoby posługującej się karnetem.
 7. Fakt utraty lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony Pracownikowi Klubu. Duplikat karty zostanie wydany po uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 10zł.
 8. Ćwiczący ma obowiązek przynosić właściwy strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni.
 9. Karnety wystawione są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być on nieczynny w okresie świątecznym i niedziele.
 10. W przypadku zajęć grupowych z instruktorem, Członek Klubu jest zobowiązany
  do przychodzenia na zajęcia grupowe punktualnie. Wypisanie z zajęć może nastąpić nie później niż 2h przed rozpoczęciem zajęć.
 11. W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne – inne od tego, w którym przyszło się do GKW Fitness & Gym – z czystą podeszwą. Na ćwiczeniach na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. 
 12. Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuję z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów regulaminu. O wykluczeniu z Klubu klient zostanie powiadomiony przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania
  i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość niewykorzystanego karnetu
  i inne poniesione opłaty.
 13. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z usług Klubu wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Minimalny wiek korzystających z siłowni to 16 lat. Nie dotyczy treningu personalnego. (To ograniczenie dotyczy siłowni, nie zajęć grupowych lub wyspecjalizowanych dla dzieci). Osoby poniżej 16 roku życia mogą brać udział w zajęciach grupowych lub korzystać z siłowni tylko pod opieką trenera personalnego (tylko i wyłącznie po przyjściu z rodzicem lub opiekunem prawnym, który podpisze stosowną dokumentację).
 14. Członek Klubu jest zobowiązany do umożliwienia wykonania pracownikowi Klubu zdjęcia kamerą podłączoną do systemu informatycznego Klubu w celu ułatwienia weryfikacji przynależności imiennej karty klubowej do danej osoby. W przypadku niewyrażenia zgody na wykonanie w/w zdjęcia Członek Klubu będzie zobowiązany
  do każdorazowego udostępniania dokumentu tożsamości za zdjęciem.
 15. Członek Klubu przy umowie rocznej ma możliwość zamrożenia karnetu na okres  maksymalnie 16 tygodni łącznie (jednorazowo min. 1 tydzień) – Nie ma możliwości w tym czasie na uczęszczanie do klubu oraz nie płaci za dany okres.

Covid 19 Regulamin 

 Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Klubu GKW Fitness & Gym minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.


1. Obsługa Klubu zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom klubu GKW Fitness & Gym niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu siłowni.

2. Wszystkie osoby przebywające na terenie klubu GKW Fitness & Gym zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie www.gkwfitness.pl w zakładce „aktualności”, profilu na Facebooku oraz w recepcji Klubu.

3. Maksymalna ilość osób przebywających w pomieszczeniach siłowni wynosi 70 – zgodnie z Rozporządzeniem 1 osoba na 10m2 powierzchni całkowitej obiektu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą zostać wprowadzone zapisy na najbardziej oblegane godziny, co będzie podane do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. W klubie mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Siłowni nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do Klubu. Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące!!

5. Osoby z grup wysokiego ryzyka, tj starsze i przewlekle chore mają stałą możliwość uzyskania informacji o liczbie osób korzystających z siłowni w danym czasie oraz ustalenia z personelem i wyboru najmniej popularnych godzin.

6. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej dwóch metrów pomiędzy osobami ćwiczącymi. Obsługa zobowiązuje się do ustawienia sprzętu zgodnie z zasadą zachowania odległości co najmniej 1,5m od poszczególnych stanowisk. W związku z tym niektóre sprzęty/maszyny mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania.

7. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym:

– dezynfekcji rąk przy wejściu na teren siłowni i po wyjściu z toalety,

– posiadania zmiennego obuwia oraz dużego ręcznika do ćwiczeń,

– dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu.

8. Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt 7 mogą zostać wyproszone z sali treningowej.

9. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Prysznice i toalety na terenie Klubu działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi GIS.

10. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.

 

*ANEKS DOT. REGULAMINU 

 1. Każdy uczestnik na podstawie w/w aneksu zobowiązany jest obecnie do posiadania aktualnej licencji jednego z oficjalnych związków sportowych – tych, które widnieją na stronie Ministerstwa Sportu.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w zorganizowanych zajęciach w klubie pod opieką trenera lub obsługi klienta.

 

GKW Fitness & Gym
Masz dodatkowe pytania?
napisz lub zadzwoń!