fbpx

Regulamin programu lojalnościowego

 

Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług w GKW Fitness & Gym Klubie firmy GKW sp. z o.o. z siedzibą w Stęszewie przy ulicy 28 Grudnia 41, 62-060 Stęszew wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000616144, NIP 7773262533, kapitał zakładowy 65000 zł są regulaminem w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określają prawa oraz obowiązki osób (zwanych dalej Członkami Klubu ) korzystających z Fitness Klubu przy ul. Powstańców WLKP 49 w Stęszewie (zwanym dalej Klubem).

 

 

 • 1. Definicje (słownik pojęć):
 1. Członek Klubu – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług Klubu GKW Fitness & Gym na podstawie umowy zawartej z Operatorem lub Partnerem, jak również osoba posiadająca prawo do korzystania z usług Klubu GKW Fitness & Gym na podstawie umowy zawartej z podmiotem trzecim (np. w ramach karty „MultiSport”, „OKSystem”, „FITPROFIT” itp.)

 

 1. Klub – GKW Fitness & Gym Klubie firmy GKW sp. z o.o. z siedzibą w Stęszewie przy ulicy 28 Grudnia 41, 62-060 Stęszew

 

 1. Organizator – podmiot odpowiedzialny za organizację Programu, tj. spółka pod firmą. GKW SP. Z O.O.

 

 1. Uczestnik – Uczestnikiem Programu może być każdy Członek klubu, który ukończył 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski,

 

 

 • 2. Warunki uczestnictwa
 1. Aby dołączyć do programu, uczestnik powinien zgłosić się w recepcji klubu, wypełnić formularz podając datę urodzenia/pesel. Jednokrotne zgłoszenie do Programu jest wystarczające.

 

 1. Informacja o liczbie przyznawanych Punktów jest dostępna na stronie internetowej https://gkw-steszew.cms.efitness.com.pl/strefa-klienta

 

 1. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. Punkty nie są pieniądzem elektronicznym.

 

 1. Jeżeli nie dojdzie do nabycia towarów lub usług, za które zostały Państwu przyznane Punkty, np. gdy odstąpią Państwo od umowy, wypowiedzą ją, lub uchylą się od skutków prawnych oświadczenia woli, GKW sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do cofnięcia przyznanych Państwu Punktów. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji.

 

 

 

 • 3. Konto z punktami.
 1. Przyznane Państwu Punkty są zapisywane na Państwa na elektronicznym koncie prowadzonym i zarządzanym przez GKW Sp. Z o.o. („Konto”) z zastrzeżeniem ust. 8.5 poniżej. W przypadku zarejestrowania w Programie aktualny stan Konta mogą Państwo sprawdzić za pośrednictwem recepcji klubu (telefonując pod numer: 667 002 887, koszt wg. cennika danego operatora), na stronie internetowej klubu.

 

 • 4. Przyznawanie punktów
 1. Punkty przyznawane są za:
  1. opłacenie raty w terminie, lub przedłużenie karnetu przed jego upływem,
  2. Zakupy w klubowym barze,
  3. Określoną liczbę wejść do klubu.

 

 • 5. Wymiana Punktów na Nagrody
 1. Przyznane Punkty mogą Państwo: (i) wymienić na rzeczy i usługi. Nagrody są opisane na stronie internetowej www.gkwfitess.pl w zakładce „nagrody”, lub „odbieraj nagrody”.

 

 1. Nagrody mogą stanowić przychód i podlegać opodatkowaniu.

 

 1. Przed wydaniem Nagrody GKW Sp. z o.o. lub Partnerzy Programu mogą powtórnie sprawdzić stan Państwa Konta. Wydanie Nagrody jest możliwe tylko w przypadku, gdy dostępna jest wystarczająca liczba Punktów

 

 • 6. Wygaśnięcie Punktów
 1. Jeśli nie postanowiono inaczej Punkty wygasają po upływie, 24 miesięcy od ich przyznania, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na Nagrody zgodnie z zasadami Programu.

 

 • 7. Ustanie uczestnictwa w Programie
 1. Z uczestnictwa w Programie mogą Państwo zrezygnować w każdej chwili składając oświadczenie na piśmie przesłane na adres (ul. Powstańców Wlkp 49. 62-060 Stęszew) lub pozostawione w recepcji klubu.

Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do utraty zebranych Punktów. Uczestnik, który zamierza zrezygnować z Programu, powinien uprzednio wykorzystać zgromadzone Punkty.

 

 1. GKW sp. z o.o. może zawiesić lub zakończyć Program. O takiej decyzji zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani, przynajmniej trzydzieści dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta zostanie przekazana także na stronie internetowej payback.pl, w punktach sprzedaży Partnerów Programu lub w materiałach reklamowych.

 

 • 8. Reklamacje
 1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu Lojalnościowego prosimy zgłaszać do Recepcji Klubu – na piśmie na adres: ul. Powstańców WLKP 49. 62-060 Stęszew, lub bezpośrednio w recepcji klubu. GKW sp. z o.o. rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty ich otrzymania. Mogą Państwo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.(lub na stronie internetowej innego właściwego organu do spraw ochrony konsumentów)

 

GKW Fitness & Gym
Masz dodatkowe pytania?
napisz lub zadzwoń!